Creative & Innovative Thinking (LUAR KOTA) Tanggal 14-15 Mei 2013 (Bandung) 14-15 Mei 2013 (Batam) 14-15 Mei 2013 (Yogyakarta) 21-22 Mei 2013 (Bali) 21-22 Mei 2013 (Surabaya)